Yönetmelik

22 Mayıs 1991 – Sayı: 20878 RESMİ GAZETE Sayfa:7

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi Yönetmeliği
Amaçlar ve Görevler
Madde 1- Milli Komite’nin amaçları ve görevleri aşağıda gösterilmiştir:


a) Türkiye’de Bölge Bilimi alanında ilerlemeleri ve çalışmaları özendirmek, yürütmek ve desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak,
b) Türkiye’den üye kuruluş olarak “Regional Science Association”a katılmak, Türkiye’yi bu birlik nezdinde temsil etmek.
c) Birliğe üye diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla temas ve ilişkiler kurmak ve bunlarla, amaç ve imkanları içinde işbirliği yapmak.
d) Bölgesel analiz için tasarlanan, araçlar, yöntemler ve kuramsal çerçeveler üzerinde yoğunlaşan çalışmaları özendirmek.
e) Bölge Bilimi ile ilgili bilim dallarını analitik tekniklere özendirmek
Kuruluş, Ünvanı, Çalışma Yeri

Madde 2- a) Bu Milli Komite’nin Ünvanı “Bölge Bilimi Milli Komitesi”dir.
b) Milli Komite’nin Merkezi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve çalışma yeri Milli Komite Genel Sekreteri’nin iş yeridir.

Tanım
Madde 3- Madde 1’de belirtilen amaç ve görevler çerçevesinde faaliyet alanı, Bölge Bilimi (Regional Science) ile ilgili olarak ülke kalkınmasına yönelik akademik çalışmalar yapılması için gerekli tüm alanları kapsar. Bu tanım açıklayıcı olup sınırlayıcı değildir. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddelerin eklenmesine dair 2880 sayılı kanunun (7) nci maddesi, (3) üncü fıkrasının (m) bendine dayanılarak ve merkezi A.B.D. de 1 Observatory, 901 South Mathews, University of Illinois, Urbana, Illinois 61801-3682 adresinde bulunan “Regional Science Association” statüsüne uygun olarak bir Milli Komite kurulmuştur.

Üyelik
Madde 4- a) Madde 3 deki tanıma giren bilim dallarında, öğretim ve araştırma kurumlarında çalışanlardan, bilimsel ve teknolojik nitelikte araştırma ve yayınları olanlardan T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile, Bölge Bilimi alanında araştırma ve uygulama ile ilgili kuruluşlar üyeliğe kabul edilebilirler. Bu kuruluşlar Milli Komite’de seçecekleri birer üye ile temsil edilirler.
b) Bir kişi ya da kuruluşun üye seçilebilmesi için, iki üye tarafından önerilmesi ve bu önerinin Yönetim Kurulu’nca onaylanması gerekir.
c) Genel Kurulca aksine bir karar alınmadıkça üyeler aidat öder.

Organlar
Madde 5- Milli Komite’nin organları, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’dur.
Genel Kurul
Madde 6- Genel Kurul, üyelerin tamamından oluşur. Genel Kurul, zorunlu neden olmadıkça her yıl Haziran ayında ve Başkan’ın çağrısı üzerine, uygun bir yerde çoğunluk koşulu aranmaksızın toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, başka zamanlarda da ve aynı yolla toplantılar düzenlenebilir. Toplantı çağrıları mümkün olan bütün hallerde en az iki ay evvel yapılır.

Genel Kurul her toplantıda kendine bir oturum başkanı seçer.

Yönetim Kurulu
Madde 7 – a) Milli Komite’nin İşleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
b) Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafında üçer yıllık süreler için seçilen;;

  • Milli Komite ve Yönetim Kurulu Başkanı,
  • Başkan Yardımcısı,
  • Genel Sekreter (Aynı zamanda sayman üye görevini de yürütür.),
  • Dört Üye’den, oluşur.

Yönetim Kurulu’nun süreleri biten üyeleri yeniden seçilebilirler.
c) Yönetim Kurulu gerekli hallerde geçici veya sürekli olarak ücretli görevliler de kullanabilir. Bu görevlilerin Milli Komite üyesi olmaları gerekli değildir.
d) Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul’a ayrıntılı bir çalışma raporu sunar,

Temsilciler
Madde 8 – “Regional Science Association” ile bu Birliğin Komitelerine temsilciler Yönetim Kurulu tarafından ve Milli Komite Üyeleri arasından görevlendirilir.

Mali Hükümler
Madde 9–a) Milli Komite’nin çalışmaları için gerekli mali imkanlar, Yükseköğretim Kurulu’nun olumlu görüşüne dayanılarak İ.T.Ü. bütçesine konulacak ödenekler ile üyelik aidatları ve araştırma, bilimsel toplantı, yayın vb. faaliyetlerden sağlanır.
b) Gerçek kişi ve kuruluşların üyelik aidatı her yıl Genel Kurul’ca tespit edilir. Genel Kurul bu yetkiyi Yönetim Kurulu’na devredebilir.
c) Milli Komite’nin “Regional Science Association”a ödeyeceği aidat da İ.T.Ü. bütçesindeki ödeneklerden ya da Milli Komite bütçesinden karşılanır.
d) Milli Komite, Yönetim Kurulu’nun kararı ile, resmi veya özel kuruşlarla kişilerden her türlü bağış, tahsisat ve yardım kabul edebilir.
e) Milli Komite’nin çalışmaları ile ilgili giderler Yönetim Kurulu’nun kararlaştıracağı sınırlar içinde, Genel Sekreter tarafından yapılır. Bu sınırları aşan giderler için, Başkan ve yardımcısından biri ile Genel Sekreter müşterek karar verebilir. İ.T.Ü. bütçesinden sağlanacak ödeneklerden, Yönetim Kurulu’nun talebi ve mer’i idari mevzuat çerçevesinde yararlanılır.
f) Mali hükümler bakımından, çalışma dönemi, mali yıldır.
g) Her dönem için Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe o dönemin Haziran ayındaki olağan toplantıda Genel Kurul’a sunulur. İbra kararı Genel Kurul tarafından verilir.
h) Her dönem için Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe o dönemin Haziran ayındaki olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’un onayına sunulur. Yönetim Kurulu, bütçede dönem içinde zorunlu gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir.

Süre ve Fesih
Madde 10- a) Milli Komite süresiz olarak kurulmuştur.
b) Milli Komite, üye tam sayısının dörtte üçünün Genel Kurul’da alacağı bir kararla kendini feshedebilir. Ancak bu kararın geçerli olabilmesi için, fesih teklifinin gündemde geçerli olarak bulunması ve bu gündemle gerekçenin toplantı tarihinden en az iki ay önce üyelerine gönderilmiş olması gereklidir.
c) Yükseköğretim Kurulu, amaçlarından saptığı veya görevlerini yerine getirmez hale geldiği takdirde Milli Komite’yi feshedebilir.
Geçici Madde 1 – İşbu Yönetmelik Yükseköğretim Kurulunca onaylanıncaya kadar, Milli Komite, 7 Nisan 1989 tarihinde kurulduğu düzeni ile faaliyetlerini sürdürür.

Yürürlülük ve Yürütme
Madde 11 – Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulunca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 12 – Yürütme, yürürlük tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde Kurucu üyelerce sağlanır.